Quy định bảo mật

1.   Mc đích và phạm vi thu thp:

Vic thu thập dữ liu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhp, mật khu đăng nhp, địa chỉ thành viên. Đây là c thông tin Danangjob.vn cần thành viên cung cấp bt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ đDanangjob.vn  liên hệ xác nhn khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhm đm bo quyn lợi cho người tìm việc.

Các thành viên s tự chịu trách nhiệm v bo mật lưu gi mọi hot động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mt khu hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhim thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phm bo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khu ca bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2.   Phm vi sdụng thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn  sử dụng thông tin thành viên cung cấp đ:

-    Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

-    Gi các thông báo về các hot động trao đổi tng tin giữa thành viên và n giao dịch

TMĐT Danangjob.vn  .

-   Ngăn ngừa c hot động phá hy tài khoản người dùng ca thành viên hoc các hot động giả mo thành viên.

-    Liên lc giải quyết với thành viên trong nhng trường hợp đc biệt.

-   Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhn liên hệ có liên quan đến giao dịch ti Danangjob.vn  .

-   Trong trưng hợp có yêu cầu ca pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn  có trách nhiệm hợp tác cung cp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Vin kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phm pháp luật nào đó ca khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyn xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3.   Thi gian lưu trữ thông tin:

Dữ liu cá nhân ca Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hy bỏ hoc tự thành viên đăng nhp thực hiện hy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bo mt trên máy chủ của Danangjob.vn.

4.   Địa chca đơn vị thu thập quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH MTV Phát triển Sao Khuê

-    Trụ sở chính: K36/19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

-     Email: lienhe@saokhuedanang.vn

5.   Phương tin công cụ đ người dùng tiếp cận chnh sửa d liu cá nhân của mình.

Thành viên có quyn tự kiểm tra, cập nht, điều chỉnh hoc hy bỏ thông tin cá nhân của mình bng cách đăng nhp vào tài khon chỉnh sửa thông tin cá nhân hoc yêu cu Danangjob.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyn gi khiếu ni về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban qun trị ca Sàn giao dịch thương mại điện tử Danangjob.vn. Khi tiếp nhn những phn hồi này, Danangjob.vn sẽ xác nhn lại thông tin, phải có trách nhiệm tr lời lý do và hướng dn thành viên khôi phục và bo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên h:  lienhe@danangjob.vn

6.   Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên trên Danangjob.vn được Danangjob.vn cam kết bo mt tuyt đối theo chính sách bo vệ thông tin cá nhân của Danangjob.vn. Vic thu thập sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ nhng trường hợp pháp lut có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyn giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trưng hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dn đến mất mát dữ liu cá nhân thành viên, Danangjob.vn sẽ có trách nhim thông báo vụ vic cho cơ quan chc năng điều tra xlý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bo mật tuyt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên.

Ban qun lý Danangjob.vn yêu cu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phi cung cp đy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Hvà tên, địa chỉ liên lạc, email, s chứng minh nhân dân, đin thoại…., chịu trách nhim về tính pháp lý ca những thông tin trên. Ban qun lý Danangjob.vn  không chịu trách nhim cũng như không gii quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyn lợi ca Thành viên đó nếu xét thấy tt c thông tin cá nhân của thành viên đó cung cp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

 

LIKE PAGE ĐỂ NHẬN VIỆC LÀM MỚI NHẤT
NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU