Quy định sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1.   Quyn ca thành viên Sàn giao dch TMĐT Danangjob.vn

Khi đăng ký trở thành thành viên của Danangjob.vn được Danangjob.vn đồng ý, thành viên sẽ được Danangjob.vn đăng tin bài liên quan (tin/qung cáo tuyn dụng) đến việc tuyển dụng trên Danangjob.vn

 Thành viên sẽ được cp một tên đăng ký mật khu riêng đ được vào sử dụng trong việc qun lý những hồ tuyn dụng, nội dung công vic đăng tải ti Danangjob.vn.

Thành viên s đưc nhân viên ca Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn hướng dn sử dụng đưc các công cụ, c tính năng phc vụ cho việc đăng tin tuyn dụng sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn.

Danangjob.vn cấp quyn đăng thông tin tuyn dụng trên Danangjob.vn (da theo thỏa thuận sử dụng dịch v).

Thành viên có quyn đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn trong quá trình hot động. Các kiến nghị được gửi trc tiếp bng thư hoc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn.

2.   Nghĩa vụ ca Thành viên Sàn giao dch TMĐT Danangjob.vn:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bo mật lưu giữ mọi hot động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mt khẩu của mình.

Thành viên có trách nhim thông báo kịp thời cho Sàn giao dch TMĐT Danangjob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phm bo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khu của mình để hai bên cùng hợp tác xlý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn

những thông tin đăng tải lên Sàn giao dch TMĐT Danangjob.vn chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình nh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với c đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn.

Thành viên người tuyn dụng có trách nhiệm cung cp thông tin về nội dung công vic tuyn dng hỗ trợ Sàn giao dch TMĐT Danangjob.vn trong vic gii quyết tranh chp phát sinh giữa ngưi tuyn dụng người tìm việc diễn ra qua sàn.

Thành viên người tuyn dụng có trách nhiệm bồi thường thit hi cho người tìm việc nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người tuyn dng. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn vào những mục đích bt hợp pháp, không hợp lý, lừa đo, đe do, thăm thông tin bt hợp pháp, phá hoi, tạo ra phát tán virus gây hư hi tới hệ thống, cấu hình, truyn tải thông tin củan giao dịch TMĐT Danangjob.vn. Trong trưng hợp vi phạm thì thành viên phi chịu trách nhiệm về các hành vi ca mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sa, sao chép, truyn bá, phân phối, cung cấp tạo những công c tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn cung cp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn trong Quy định này.

Thành  viên  không  được  hành  động  gây  mt  uy  tín  của  Sàn  giao  dịch  TMĐT Danangjob.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoc tuyên truyn, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn    

3. Quản lý thông tin xấu

3.1.    Quy đnh thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bo mật lưu giữ mọi hot động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khu ca mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phm bo mật, lưu giữ tên đăng ký mt khẩu của bên thứ ba đ có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên đăng tin bài rao bán sn phm sai chuyên mục Ban qun trị Danangjob.vn sẽ gửi email thông báo và xóa bài viết đó.

Thành viên không sử dng dch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn vào những mục đích bt hợp pháp, không hợp lý, lừa đo, đe do, thăm thông tin bt hợp pháp, phá hoi, tạo  ra  phát  tán  virus  gây  hi  tới  h thống,  cu  hình,  truyn  tải  thông  tin  của  Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn hay s dụng dịch vụ của mình vào mục đích đu cơ, ng đon thị trường tạo những đơn đt hàng, chào hàng giả, kể c phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trưng hp vi phm thì thành viên phi chịu trách nhiệm v c hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyn bá, phân phối, cung cấp và tạo những công c tương tự của dch vụ do Sàn giao dch TMĐT Danangjob.vn cung cp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dch TMĐT Danangjob.vn trong bn Quy chế này.

Thành  viên  không  được  hành  động  gây  mt  uy  tín  ca  Sàn  giao  dịch  MTĐT Danangjob.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoc tuyên truyn, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn.

3.2.   nh vi cấm trong hoạt đng đặt banner đ giới thiệu, qung cáo sản phm, dịch vụ trên Danangjob.vn.

- Qung o thiếu thẩm m, trái với truyn thống lch sử, văn a, đo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Qung o xúc phm uy tín, danh dự, nhân phm của tổ chc, cá nhân.

- Qung cáo có sử dụng hình nh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

- Qung cáo không đúng hoc gây nhm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sn phm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sn phm, hàng hóa, dịch vụ; v số lượng, cht lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xut xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hn bo hành ca sn phm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoc đã đưc công bố.

- Qung o bng việc sử dụng phương pháp so sánh trc tiếp về g cả, cht lượng, hiệu quả sử dụng sn phm, hàng a, dịch vụ của mình với g cả, cht lượng, hiệu quả sử dụng sn phm, hàng a, dịch vụ cùng loi của tổ chc, cá nhân khác.

- Qung cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật v cnh tranh.

- Qung o vi phm pháp luật về sở hữu trí tu.

 

LIKE PAGE ĐỂ NHẬN VIỆC LÀM MỚI NHẤT
NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU